31 October 2006

ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ

ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವಾ
ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ

ಸತ್ತಾಂತಿಹರನ್ನು ಬಡಿದೆಚ್ಚರಿಸು
ಕಚ್ಚಾಡುವರನು ಕೊಡಿಸಿ ಒಲಿಸು
ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕಿಚ್ಚಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಸುರಿಸು
ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಳುವ ತೆರದಲಿ ಹರಸು

ಕ್ಷಯಿಸೆ ಶಿವೇತರ ಕೃತಿ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ
ಮೊಡಲಿ ಮಂಗಳ ಮತಿ ಮತಿಯಲ್ಲಿ
ಕವಿ ಋಷಿ ಸಂತರ ಆದರ್ಶದಲಿ
ಸರ್ವೋದಯವಾಗಲಿ ಸರ್ವರಲಿ

ಕುವೆಂಪು

ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ

ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ
ತುಂಗೆಯಾ ತೇನೆ ಬಾಳುಕಿನಲ್ಲಿ
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಲೋಹದದಿರ
ಉತ್ತುಂಗಡ ನಿಲುಕಿನಲಿ
ನಿತ್ಯ ಹರಿದ್ವರ್ಣ ವನದ
ತೇಗ ಗಂಧ ತಾರುಗಳಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ

ಇತಿಹಾಸದ ಹಿಮದಲ್ಲಿನ ಸಿಂಹಾಸನ ಮಲೆಯಲಿ
ಗತ ಸಾಹಸ ಸಾರುತಿರುವ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಲಿನಲಿ
ಓಲೆಗರಿಯ ಸಿರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೇಗುಲಗಳ ಭಿತಿಯಲ್ಲಿ
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ

ಹಲವೆನ್ನದ ಹಿರಿಮೆಯೇ ಕುಲವೆನ್ನದ ಗರಿಮೆಯೇ
ಸದ್ವಿಕಾಸಶೀಲ ನುಡಿಯ ಲೋಕವೃತ ಸೀಮೆಯೇ
ಈ ವಾತ್ಸರ ನಿರ್ಮಾತ್ಸರ ಮನದುದಾರ ಮಹಿಮೆಯೇ
ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ನಿನಗೆ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ
ತಾಯೇ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ

K S ನಿಸಾರ್ ಅಹ್ಮದ್.

ಕನ್ನಡವೀೆ ಸತ್ಯ ಕನ್ನಡವೀೆ ನಿತ್ಯ.

ದೀಕ್ಷೆಯ ತೋಡು ಇಂದೀೆ
ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಂದೆೀ
ಕನ್ನಡ ನಾಡೊಂದೇ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಾನೊಂದೇ

ನೃಪತುಂಗ ನ ದೊರೆಮುಡಿ ಸಾಕ್ಷಿ
ಪಂಪ ನ ಪದ ಧೂಳಿಯ ಸಾಕ್ಷಿ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ನೆಡ ಸಾಕ್ಷಿ
ಗದುಗಿನ ಕಲಿ ವೀರನೆ ಸಾಕ್ಷಿ

ಇಡು ಕಾವೇರಿಯ ಮೇಲಾಣೆ
ಇಡು ಸಹ್ಯಾದ್ರಿಯ ಮೇಲಾಣೆ
ಇಡು ಚಾಮುಂದಿಯ ಮೇಲಾಣೆ
ಇಡು ಗೊಮ್ಮತ ಗುರು ದೆವ್ರಾಣೆ

ಕಾಣಲಿ ಕನ್ನಡ ವ್ಯೊಮಾಕ್ಷಿ
ನಿಲ್ಲಲಿ ರವಿಚಂದ್ರರ ಸಾಕ್ಷಿ
ಎಳಲಿ ಕನ್ನಡ ಪಶು ಪಕ್ಷಿ
ಸರ್ವ ದೇವಗೂ ಅವ ಸಾಕ್ಷಿ

ದೀಕ್ಷೆಯ ತೋಡು ಇಂದೀೆ
ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿಂದೆೀ
ಕನ್ನಡ ನಾಡೊಂದೇ
ಎಂದೆಂದಿಗೂ ತಾನೊಂದೇ

ಕುವೆಂಪು

She's looking at me!!

19 October 2006

Festival of lights..

Deepawali is a festival of spirit...
Deepavali is a festival of joy.....
Deepavali is a festival of songs.....
Deepavali is a festival of virtues.....
Deepavali is a festival of celebration.....
Deepavali is a festival of humbleness.....
Deepavali is a festival of re-union.....
Deepavali is a festival of thanksgiving.....
Deepavali is a festival for worshipping.....
Deepavali is a festival for friends.....
Deepavali is a festival for forgetting everything else in the world.....
Deepavali is a festival of LIGHTS.....

Here are two kinds of beautiful thoughts for the festival of lights :


1. Lead Kindly Light


**********************************
2. Allow Your Own Inner Light to Guide You

There comes a time when you must stand alone.

You must feel confident enough within yourself to follow your own dreams.

You must be willing to make sacrifices.

You must be capable of changing and rearranging your priorities so that your final goal can be achieved.

Sometimes, familiarity and comfort need to be challenged.

There are times when you must take a few extra chances and create your own realities.

Be strong enough to at least try to make your life better.

Be confident enough that you won't settle for a compromise just to get by.

Appreciate yourself by allowing yourself the opportunities to grow, develop, and find your true sense of purpose in this life.

Don't stand in someone else's shadow when it's your sunlight that should lead the way.
**********************

These good thoughts for the festival of lights was sent by one of my friends through mail.


Wish everyone a grand, prosperous and happy Deepawali.

17 October 2006

Janapada Jatre

In our village, there was a real huge tamarind tree just behind our house. It was so big that during summers, when it fruited, some ten-fifteen people would take 2-3 days to pluck them from this tree. I would wait eagerly for this part of the year because, those people would sing songs when they did their work! Amazing!!

I was not able to get the exact words, but the rhythm in those un-heard songs would make a grand impression up on me. This was a regular happening when I was a school going, probably in the late 80s or early90s. I would've heard them sing these folklore for probably three consecutive years, but later, sure there were tamarind pluckers, but there was no music, they would just chat while doing work, to my disappointment. I kept asking my mother why they wont sing, she had no visible answer, but would soften me by saying next year they would definitely do it. But that next year never came. I also realised that those songs were on the extinct way. The songs the villagers sung, was not written anywhere. It was not taught in any school either. Still, they had some nice essence about them; those songs would make any dull day bright. The tiresome long days at physical work of those tamarind pluckers would be well forgotten. I am eagerly waiting for those songs, somewhere...somehow...I might get them back!!

That day, probably, has come back. In an effort to bring the folklore to the city, the Karnataka Govt. recently organised a "Janapada Jatre"(FOLK FESTIVAL) in Bangalore. The tamarind plucking songs might not be back, but the essence and the feel of it would. In this way, this Jatre is really welcome.

Oh! How I miss those wonderful rhythmic songs!!

P.S. Follow the link to see some brilliant pictures of the event Courtesy Mr. Prashant Reddy.

10 October 2006

Tracing the foot steps of the master in Malgudi.....

Recently, I visited Malgudi. I stayed there for a few days. "My days" in Malgudi started with cricket. "Swami and Friends" played with me. After the cricket, I was walking down the "Lawley Road" towards the "Boardless hotel" when I met "Mr. Sampath". He was doing fine. Now a days the "Boardless Hotel" has "The Dark Room" which had captivated "A Tiger" sometimes back. This tiger was "The Man-Eater of Malgudi", whom the "Talkative Man" killed on "An Astrologer's Day". I met "The Guide" in the hotel who then took me to "The astrologer" who was sitting "Under the Banyan Tree", who told me that he was going to shift to some other profession from "Next Sunday". I also saw "A Horse and Two Goats" besides him. I had a small nap on the bank of "Sarayu" river, which was all "The World of Nagaraj". Here I dreamt of roaming on "The Emerald Route". I spoke to "Raju, The Guide" about it, who then remembered his "Grandmother's Tales" which also had similar stories! Then I met "The Vendor of Sweets" who was renovating his shop, had "Painter of Signs" working for him that day. He was very particular about the Indian tri-colour be painted on the board. I visited "the temple" and came out, I found my chappal worn on one side. I got it repaired from "The Cobbler" who sat next to the temple, under the shade of the tree. When I was getting my foot-wear done, I saw "the beggar" approaching me, and I gave him a coin. As I was roaming on the street, there I saw "Leela" waving her little hand at me. I played with her for some time and then looked at the next compound where the "Margosa tree" had been grown to be three times bigger than my last visit! Then I saw "Eshwar", who sat in the far-off corner of the "Ellaman Street" and dreamt of passing "The Bachelor of Arts" exams. Finally there came "The English Teacher" walking on with "The Doctor Raman", "Gopal" was on the other side of the doctor. They were all heading to the garden off the "Kabir Street". I wished all of them happy time. There came "Talkative Man" again. He said there was a warning about "Cyclone" in "Dodu". I travelled in the taxi to the other end of Malgudi to "Palace Talkies" to watch a Tamil movie. I saw "Mr Lawley"'s statue being re-instated by the corporation, and also observed the "Road Roller" being removed from the ground. On my way back to "Elma Road", I saw "Margayya" busy sharing his "Financial Expert"ise in front of "the bank". "Railway station" was not crowded this time, so I could talk to the "Railway Master" without any hicups. But the "Market road" was much crowded than ever. I was walking back to "Lawley Road" when I met "The Post Man", and had a casual chat with him. I also saw "The Watchman". He was again into creating the clay articles with his bare hands. There was that little "Naga" playing with the snake. This time I walked past the "Nallappa's Grove" to the "Untouchables" colony where people were "Waiting for the Mahatma" to come and reside there. After meeting all these people, I was reluctant to come back. This is "The world of Malgudi" for me. But I had no choice this time. I again had a cup of coffee at "The Boardless" and boarded my train at "The railway station" reading my "Dateless Diary".

Some writeups from the fans of RKN :
1. My tribute to RK Narayan
2. Great tribute from the biggest of the fans of RKN
3. 100 simple years
4. RKN Smriti
5. RKN on Rediff
6. Hindu's tribute

And here the legendary Indian writers group up for RKN
1. V S Naipaul
2. Shashi Tharoor
3. Jhumpa Lahiri

Many more links are there, please provide the same if you have any.

06 October 2006

Mercy upon one kills the nation as a whole!!

Ramakrishna Paramahamsa said, “I see people who talk about religion constantly quarrelling with one another. Hindus, Mussalmans, Brahmos, Shaktas, Vaishnavas, Shaivas, all quarrel with one another. They haven't the intelligence to understand that He who is called Krishna is also Shiva and the Primal Shakti, and that it is He, again, who is called Jesus and Allah. "There is only one Rama and He has a thousand names.” Truth is one; it is only called by different names. All people are seeking the same Truth; the disagreement is due to differences in climate, temperament, and names. Everyone is going toward God. They will all realize Him if they have sincerity and longing of heart.”

How simply he suggests one and the only solution to most of the problems the world is facing today!! Don’t you think leaving a human being to behave himself would solve our daily quarrels? And after all, we quarrel for a Ayodhya, we quarrel for a Baba Budan Giri, we go to the extent of killing some people in the name of God (!), we pelt stones at a worshipping ceremony, we kill a person just because he doesn’t worship some one whom I do. What a pitiful situation! What a barbaric state of mind we are in today!!

Having said that, how should a civilized society behave when someone tries to go beyond all the boundaries of civilization to spread a word that his God is great or something like that? Do we treat him in the same manner as he did to others in the society? Or do we say he is innocent, or do we forgive him?

As an answer, Bhagawan Buddha unravels the following wisdom:
“May all creatures, all living things,
all beings one and all,
experience good fortune only.
May they not fall into harm.”

And yes!! Thus we should not allow a person to teach hatred among the people thriving for the only one-ness. How should we handle such a person? We should stop such people from preaching the “unessential” to be the “essential”, “heedlessness” to be the “heedfulness” in life.
Buddha also enlightens us with following words :
“The worse of the two is he
who, when abused, retaliates.
One who does not retaliate
wins a battle hard to win.”
And Jesus asked the people : “Let anyone among you who is without sin be the first to throw a stone.!! Which meant no one is without a sin, no one is without suffering.

Does it means we must ‘pardon’ that person who does the un-lawful or do we have to keep quiet when some-one is calling us to fight a battle? Answer is a plain NO.

Srikrishna Bhagavan in Bhagavadgeeta interprets, We must not keep an eye on the out-come(PHALA) of an event, we just have a task to conclude(KARMA) and that we should concentrate on!!

Keeping all these things in mind, one can conclude that if a person offends the social harmony, such person is punishable according to the rule of Karma. If we do not punish him, there is either of the following two out-comes
· One is an emotional and social change, which changes the way that person thinks and those supporting him too will change to be good.
· On the other hand, this forced ‘mercy’ shows the cowardice of the law of the land, and thus it prompts other people with similar criminal inclinations to indulge in such a heinous activity. This seems to be more dangerous and derogating to the whole social set-up of the society.

So, friends, lets take an example and try to implement all these knowledge upon it, The case of Afzal Guroo.
· He is the person who is proved to have been masterminded the attack on Indian parliament. Parliament is the heart of Indian democracy, which is fancied for over a half century and taken pride in by every Indian. So, by putting this attack in action, he has committed a heinous crime of mockery-ing the pride of a nation.
· When the parliament was attacked, some of the security personnel guarding the Indian constitutional symbol were killed, 7 of them in total. This means he has taken the lives of 7 people for granted and has written a deadly-fate for them himself. He is at false for committing the murder of human beings against the nature.
· He did all these things in the name of a religion, in the intent of declaring ‘his God’ the biggest God of all, which must be condemned in any case.
· He masterminded the attack and executed it thru some of his followers (resulting in their deaths too), whom he preached all hatred for other Gods and other people in the same society, which is more serious and ill willed.

The Four major points I put here are enough to conclude that this person has no reason to be ‘pardoned’; we can ‘forgive’ him for all his crimes and pray in God not to punish him, however, if he is allowed to roam freely again in the society, then he would fill few more young minds with hatred and influence them to wage a war against the nation and resulting in spoiling many more families!! Should this be allowed? This decision is pending with the President now. He has the duty upon him to take all the right decision to Hang Afzal Guroo or to pardon him and be a cause for the birth of hundred such Guroos.

Lets wait and see if Mercy Cures or if Mercy Kills. I strongly feel showing mercy to one such individual would be a bane for crores of people, but whereas by showing mercy on crores of people, if one Afzal Guroo is hanged to death, then hundreds of such Guroos would be destroyed and taken off guard.

It would be Merciful on our behalf to hang him, than leave him off freely for all his wrong doings and ill wills. We should hang him not because he indulged in clear mockery of Indian democratic credentials, but because he preached hatred among the Indian youth. Everyone must fight this battle of good over evil in a very broad and indigenous sense.